جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 391,209 99.63 1,868,671 78.95 2,963,405 70.28 3,778,592 68.2
اوراق مشارکت 33,466 8.52 45,145 1.91 108,291 2.57 389,097 7.02
سپرده بانکی 9,656 2.46 46,700 1.97 106,839 2.53 120,554 2.18
وجه نقد 20,220 5.15 341,459 14.43 966,662 22.92 1,186,328 21.41
واحد صندوق 52 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 10,298 2.62 53,733 2.27 58,574 1.39 60,954 1.1
سایر دارایی ها -72,226 -18.39 11,110 0.47 12,887 0.31 5,091 0.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 169,242 43.1 643,972 27.21 1,095,414 25.98 1,199,893 21.66