جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 318,023 97.46 965,056 91.93 1,115,618 92.17 1,234,619 92.02
اوراق مشارکت 32,323 9.91 7,298 0.7 13,329 1.1 13,622 1.02
سپرده بانکی 8,254 2.53 22,745 2.17 14,355 1.19 26,293 1.96
وجه نقد 557 0.17 7,409 0.71 5,785 0.48 7,738 0.58
واحد صندوق 56 0.02 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -39,686 -12.16 13,194 1.26 11,696 0.97 5,858 0.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 146,281 44.83 322,254 30.7 428,127 35.37 487,484 36.33