بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 224,804 85.81 408,874 97.72 465,090 98.48 467,988 98.61
اوراق مشارکت 38,174 14.57 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,656 2.54 3,206 0.77 3,904 0.83 3,413 0.72
وجه نقد 77 0.03 156 0.04 141 0.03 132 0.03
سایر دارایی ها -7,738 -2.95 6,186 1.48 3,137 0.66 3,030 0.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,027 41.24 174,588 41.73 199,509 42.24 204,313 43.05