جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 264,354 91.74 554,448 87.34 532,046 85.96 538,001 87.08
اوراق مشارکت 34,523 11.98 20,982 3.31 33,599 5.43 33,888 5.48
سپرده بانکی 7,662 2.66 29,629 4.67 21,131 3.41 13,000 2.1
وجه نقد 116 0.04 676 0.11 150 0.02 18 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -20,290 -7.04 17,369 2.74 12,470 2.01 12,543 2.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 125,579 43.58 236,999 37.33 215,857 34.87 225,914 36.56