جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,342,370 124.62 7,344,616 98.53 6,834,876 98.22 6,668,279 98.03
اوراق مشارکت 46,044 2.45 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 28,800 1.53 4,327 0.06 6,122 0.09 240 0
وجه نقد 86,159 4.58 37 0 37 0 37 0
واحد صندوق 36 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 10,981 0.58 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,634,733 -33.77 105,253 1.41 117,467 1.69 133,754 1.97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 943,242 50.18 3,327,889 44.64 3,186,813 45.8 3,187,104 46.85