بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 252,036 90.54 523,304 94.18 573,473 92.3 510,575 78.52
اوراق مشارکت 34,697 12.46 1,502 0.27 4,410 0.71 22,928 3.53
سپرده بانکی 6,879 2.47 13,095 2.36 17,983 2.89 49,123 7.55
وجه نقد 100 0.04 392 0.07 1,088 0.18 9 0
سایر دارایی ها -15,469 -5.56 16,640 2.99 23,567 3.79 59,582 9.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 121,317 43.58 260,040 46.8 262,322 42.22 223,616 34.39