جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,119,024 124.27 8,988,916 97.27 7,875,242 98.53 7,620,540 98.56
اوراق مشارکت 48,118 2.82 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 29,570 1.73 109,632 1.19 34,717 0.43 4,852 0.06
وجه نقد 90,040 5.28 45,787 0.5 37 0 37 0
واحد صندوق 39 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 11,821 0.69 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,593,388 -34.8 96,697 1.05 82,847 1.04 106,240 1.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 836,542 49.06 3,930,719 42.54 3,539,826 44.29 3,400,913 43.99