جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 286,232 94.43 681,764 91.87 792,319 94.56 850,971 92.62
اوراق مشارکت 33,294 10.98 14,748 1.99 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,852 2.59 15,853 2.14 22,652 2.7 47,493 5.17
وجه نقد 135 0.04 423 0.06 936 0.11 3,338 0.36
واحد صندوق
سایر دارایی ها -27,707 -9.14 11,274 1.52 13,715 1.64 7,903 0.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 133,282 43.97 271,468 36.58 312,494 37.3 340,776 37.09