بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 237,910 88.35 485,621 97.94 498,405 97.06 481,699 94.52
اوراق مشارکت 36,324 13.49 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,624 2.46 5,037 1.02 7,833 1.53 15,061 2.96
وجه نقد 78 0.03 113 0.02 51 0.01 5 0
سایر دارایی ها -11,667 -4.33 5,054 1.02 7,204 1.4 12,881 2.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 114,362 42.47 225,908 45.56 258,034 50.25 254,433 49.92