بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک صادرات ایران 80,000 %80.00
2 سرمایه گذاری خوارزمی 17,500 %17.50
3 کارگزاری بانک صادرات 2,500 %2.50