بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

مدیر ثبت صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

ضامن نقد شوندگی صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات به همراه توضیحات