اسامی حاضرین درمجمع مورخ 1400/02/11

مجمع صندوق رأس ساعت 10:00 با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازو ارکان صندوق به شرح زیر تشکیل گردید. 

بانک صادرات ایران                            شکوه احتشامی

شرکت سرمایه‌ گذاری  خوارزمی              نیکتا امینی

شرکت کارگزاری بانک صادرات              مهدی کباری

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر       سمیرا نوری

موسسه حسابرسی هشیار بهمند              محمدعلی ناظری