آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر اول مورخ 98/10/21

مجمع صندوق مذکور در روز شنبه مورخ 98/10/21ا زساعت 14 در محل صندوق واقع در تهران، بلوار میرداماد غربی، مابین خیابان ولیعصر و پل میرداماد،ساختمان بانک صادرات، پلاک440، طبقه دوم تشکیل می­شود.

دستور جلسه:

1-     استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی 30/07/1398

2-     استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی مذکور.

3-     تصویب صورت های مالی سال مالی مذکور.

4-     انتخاب ارکان صندوق.

5-     انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

6-      تغییر محل اقامت صندوق (اصلاح ماده 6 اساسنامه و ماده 5 امیدنامه).

7-     سایر موارد.