آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر اول مورخ 98/08/04

مجمع صندوق مذکور در روز شنبه مورخ 98/08/04، از ساعت 14 در محل صندوق واقع در تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه ،کوچه الهامی، پلاک 1طبقه سوم ، تشکیل می گردد. دستور جلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره  فعالیت صندوق(اصلاح مفاد ماده 5 اساسنامه) 2- انتخاب ارکان صندوق.3-سایر موارد