تمدید فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ 1398/08/15

باسلام
احتراماً بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صادرات میرساند پیرو مجوز شماره 122/47774 مورخ1398/02/08 سازمان بورس و اوراق بهادار، عمر صندوق به مدت شش ماه از تاریخ 139/02/12 تا تاریخ1398/08/15 تمدید گردید.