آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز صندوق سپهر اول

آقای حیدر سلیتی بعنوان  مدیر صندوق سرمایه گذاری سپهر اول طبق روزنامه رسمی ٢٤٥٣٥/ت٣٢/٩١ از صاحبان امضاء مجاز صندوق می باشند .