پذیره نویسی

مجوز پذیره نویسی صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ وپذیره نویسی از تاریخ ٣/٢/١٣٩٠ لغایت ١٠/٢/١٣٩٠ به مدت ٧ روز کاری در کلیه شعب بانک صادرات ایران انجام خواهد شد .