مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 99/01/19 به همراه نامه سازمان 1399/02/13
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1399/01/19صندوق 1399/01/24
صورتجلسه مجمع مورخ 21-10-98به همراه نامه سازمان 1398/11/07
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1398/10/21صندوق 1398/10/25
صورتجلسه مجمع مورخ 04-08-98 به همراه نامه سازمان 1398/08/12
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1398/08/04صندوق 1398/08/04
صورتجلسه 2 مجمع مورخ 98/01/27 صندوق به همراه نامه سازمان 1398/02/14
صورتجلسه 1 مجمع مورخ 98/01/27 صندوق به همراه نامه سازمان 1398/02/14
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1398/01/27صندوق 1398/01/27
صورتجلسه مجمع مورخ 97/10/02 صندوق به همراه نامه سازمان 1397/11/30
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1397/10/02 صندوق 1397/10/02
نامه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع 961207 صاحبان امضا مجاز صندوق سپهر اول 1396/12/19
تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع (1) 1396/09/11 صندوق سپهر اول 1396/10/20
تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع (2) 1396/09/11 صندوق سپهراول 1396/10/20
اسامی حاضرین مجمع صندوق در مورخ 1396/09/11 1396/09/11
تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(1) 1396/06/19 صندوق سپهر اول 1396/07/11
تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(2) 1396/06/19 صندوق سپهر اول 1396/07/11
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 13960619 صندوق سپهر اول صادرات 1396/06/19
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1396/06/19 1396/06/19
صورتجلسه مجمع مورخ 95/11/12 به همراه نامه سازمان 1395/12/23
صورتجلسه مجمع مورخ 95/11/12 به همراه نامه سازمان بورس 1395/12/23
صورتجلسه مجمع مورخ 95/11/12 به همراه نامه سازمان . 1395/12/23
صورتجلسه مجمع صندوق 1395/12/21
صورتجلسه مجمع صندوق 2 1395/12/21
صورتجلسه مجمع صندوق 3 1395/12/21
نامه تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع صندوق 1395/12/21
نامه تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع صندوق 2 1395/12/21
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/11/12 1395/11/12
صورتجلسه مجمع مورخ 95/03/16به همراه نامه سازمان 1395/04/12
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/03/16 1395/03/18
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/02/07 1395/02/22
صورتجلسه مجمع مورخ 95/02/07 به همراه نامه سازمان 1395/02/12
صورتجلسه مجمع مورخ 94/10/12به همراه نامه سازمان 1394/11/03
صورتجلسه صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ 94/05/13 به همراه نامه سازمان ( اصلاحی) 1394/10/29
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1394/10/12 1394/10/13
صورتجلسه صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ 94/05/13 به همراه نامه سازمان 1394/08/16
صورتجلسه مجمع مورخ 94/05/13 به همراه نامه سازمان 1394/08/16
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1394/05/13 1394/05/14
صورتجلسه 17-04-1393 به همراه نامه سازمان 1393/05/04
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1393/04/17 1393/04/18
صورتجلسه 30-07-1392 ساعت 16 به همراه نامه سازمان 1392/08/14
صورتجلسه 06-08-1392 به همراه نامه سازمان 1392/08/14
صورتجلسه 30-07-1392 ساعت 14 به همراه نامه سازمان 1392/08/14
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1392/08/06 1392/08/11
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1392/07/30 ساعت 14 1392/08/11
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1392/07/30 ساعت 16 1392/08/11
مصوبات مجمع مورخ 1391/12/01 1392/07/30
صورتجلسه 27-03-92 به همراه سازمان 1392/07/22
صورتجلسه 1-12-91 به همراه سازمان 1392/07/22
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1-12-1391 1392/07/08
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1392/03/27 1392/03/28
مجمع سالانه منتهی به 12-02-1391 1391/08/28
مجمع موسسين 1390/01/20