اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/28
کل خالص ارزش دارائی ها 609,445,467,936 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,348,687 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,348,687 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,418,140 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 113,943

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/13

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك صادرات ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، حميد تقي زاده، مصطفي بيگي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند