بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 545,089,091,212 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,873,437 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,873,437 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,940,665 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 111,849

صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/13

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك صادرات ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، حميد تقي زاده، مصطفي بيگي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

نمودار‌ها