اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/06
کل خالص ارزش دارائی ها 1,159,698,227,434 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,607,547 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,607,547 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,740,862 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 120,707

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/13

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك صادرات ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، حميد تقي زاده، مصطفي بيگي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند